Algemene voorwaarden

Alle belangrijke informatie omtrent de reis, weekenden, dagen van ACE Events staan in de algemene voorwaarden beschreven. Hierbij kunt u denken aan verblijf, reis, verzekeringen, betalingen, verplichtingen etc.

Boekingen

Elk persoon van 21 jaar en ouder kan een boeking doen.
Mocht een persoon voor meerdere mensen willen boeken dan krijgt de hoofdboeker alle informatie per email en telt het telefoonnummer van de hoofdboeker mits er anders is afgesproken tussen hoofdboeker en ACE Events.
Ook de reisbescheiden worden gecommuniceerd met de hoofdboeker.

Annuleringsverzekering

ACE Events vindt het belangrijk dat een boeker op de hoogte is en in het bezit is van een goede reis- en annuleringsverzekering. Voor meer informatie zie www.europeesche.nl of bel met de klantenservice van de Europeesche Verzekering: 020-6515253. Zij adviseren u graag bij het afsluiten van een juiste verzekering.

Reizen per vliegtuig

Bij elke reis waar een vliegreis aan verbonden is, is onder voorbehoud de geplande uitvoerende luchtvaartmaatschappij vermeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Twee weken voor vertrek kunt u een indicatie van uw reisschema opvragen. Deze indicatie is echter altijd onder voorbehoud, aangezien het voorkomt dat deze tijden – om welke reden dan ook – kunnen wijzigen. De definitieve lokale vluchttijden treft u aan in uw reisbescheiden.
Als groep wordt er op het vliegveld ingecheckt. Daarom krijgt elke deelnemer aan de reis het ticket voor de vlucht bij het inchecken van de ruimbagage.
Door bijvoorbeeld technische/ organisatorische redenen en/of weersomstandigheden, kunnen tot en met de dag van vertrek uit Nederland of bij de terugvlucht vanuit het buitenland wijzigingen worden aangebracht, ten aanzien van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappij, type vliegtuig en/of vluchtschema. ACE Events heeft hier helaas geen invloed op en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ACE Events zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste informatie op tijd krijgt en bij calamiteiten passende oplossingen vindt.

Luchthavenbelasting en toeslagen

Alle (luchthaven)belastingen zijn bij de prijs van onze reizen inbegrepen (tenzij anders vermeld).

Verblijf in het hotel

Al onze reizen zijn op basis van een verblijf in een tweepersoonskamer.
Mocht u toch liever een eenpersoonskamer willen dan kunt u bij de inschrijving hiervoor kiezen. Hiervoor zijn namelijk altijd extra kosten verbonden bij het hotel.

Geen deelname tennis of padelprogramma

Alle prijzen voor alle reizen en weekenden zijn inclusief tennis of padeltrainingen en wedstrijden. Mocht iemand geen gebruik willen maken van het training of wedstrijd gedeelte is dat een eigen keuze. ACE Events kan geen kortingen geven voor iemand die niet wil deelnemen aan het tennisprogramma (dit m.u.v. de Algemeen 21+ reizen, hiervoor kunt u contact opnemen met ACE Events via het contact formulier)

Recht van weigering

ACE Events behoud zich het recht voor om iemand te weigeren die eerder bij reizen waarschuwingen heeft gehad of op de weigeringslijst staat.

Kortingen

Kortingen zijn alleen mogelijk met een kortingscode. Deze is in te vullen bij de boeking op de website.

Reisvoorwaarden

 1. Herroepingsrecht
  De boeker heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. De boeker heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.
 2. Aanbetaling
  2.1. Uw (aan)betaling dient u per ommegaande te voldoen (35% van de reissom), het restbedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Wanneer u binnen 8 weken voor vertrek boekt, dan is de aanbetaling tevens het gehele bedrag. U kunt uw restfactuur voldoen door middel van overboeking op ons rekeningnummer o.v.v. uw factuurnummer. 

  2.2. Indien de boeker niet aan deze verplichting voldoet kan ACE Events de boeking aan een ander overdragen die op de wachtlijst staat. Uiteraard na het informeren van de boeker en deze in de gelegenheid stellen om de restfactuur alsnog te betalen.
 3. Annulering
  3.1 Standaard annuleringskosten
  Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan ACE Events de boeker naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
  - bij annulering binnen 14 dagen na de boeking: boekingskosten (€ 36,50);
  - bij annulering tot de 70ste dag vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  - bij annulering vanaf de 56ste dag tot de 42ste dag vóór de vertrekdag: 35% van de reissom (dit staat gelijk aan de aanbetaling bij boeking);
  - bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 36ste dag vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 36ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14e dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 14e dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  - bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

  3.2 Annulering buiten kantooruren
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

  3.3 In-de-plaatsstelling
  De boeker kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
  • het verzoek wordt uiterlijk 14 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
  De boeker, blijft hoofdelijk aansprakelijk tegenover ACE Events voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

  3.4 Reisbescheiden
  ACE Events geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze de reisbescheiden aan de boeker ter beschikking wordt gestelt.
  Indien de boeker op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip of uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt de boeker dit aan ACE Events.

  3.5 Verplichtingen van de boeker
  De boeker is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

  3.6 De boeker met hinder of overlast
  De boeker die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de boeker.

  3.7 Aansprakelijkheid van de organisatie
  ACE Events is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan bezittingen van de boeker of diens persoon, mits dit direct te herleiden is aan de organisatie zelf.

Paspoort en geldigheid

Conform de onze reisvoorwaarden dient u zelf voor vertrek na te gaan welke eisen het land van bestemming stelt ten aanzien van uw legitimatiebewijs. Neem voor de meest actuele informatie contact op met de ambassade van uw vakantieland. Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit, dan is het mogelijk dat er voor u andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de ambassade van uw vakantieland.

Klachten

Het kan een enkele keer voorkomen dat wij door onvoorziene omstandigheden niet in slagen om klachten te voorkomen. Wanneer u klachten heeft, dient u deze ter plaatse onmiddellijk kenbaar te maken aan de tennisleraar of bij de receptie van het hotel. Op dat moment kan er vaak wat aan worden gedaan, achteraf is dat moeilijk. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct contact op met ACE Events via de website of de reisleider.
Een klacht dient uiterlijk 2 maanden na aanvang van de reis bij ons schriftelijk te worden ingediend of per mail naar info@aceevents.nl

Annulering event

Bij een te klein aantal deelnemers behoudt ACE Events zich het recht voor om de reis te annuleren. U wordt hiervan uiterlijk 1 maand voor vertrek op de hoogte gebracht.

Het minimum aantal deelnemers dat wij aanhouden per vliegreis is 12 deelnemers.

Het minimum aantal deelnemers dat wij aanhouden per weekend is 12 deelnemers.